Logo

Ukončení studia učňovskou zkouškou

Termíny závěrečných zkoušek - prosinec 2018

pro školní rok 2017 / 2018

V souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. (§5, odstavec 1) v platném znění byly stanoveny termíny závěrečných zkoušek následovně:

Obor

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

Elektrikář

3. prosince 2018 od 8:00 hod.

4. prosince 2018 od 7:00 hod.

13. prosince 2018 2018 od 8:00 hod.

Truhlář

3. prosince 2018 od 8:00 hod.

4. – 6. prosince 2018 od 7:00 hod.

14. prosince 2018 2018 od 8:00 hod.

Kadeřník

3. prosince 2018 od 8:00 hod.

4. – 5. prosince 2018 od 7:00 hod.

13. prosince 2018 2018 od 8:00 hod.

Prodavač

3. prosince 2018 od 8:00 hod.

4. prosince 2018 od 7:00 hod.

13. prosince 2018 2018 od 8:00 hod.

Strojní mechanik

3. prosince 2018 od 8:00 hod.

4. – 6. prosince 2018 od 7:00 hod.

14. prosince 2018 2018 od 8:00 hod.

Žáci oborů SM, KD a P přihlášení k písemné části ZZ, budou konat tuto zkoušku v učebně č. 18 (1. patro - Friedova 1469, Pelhřimov), a to od 8 hodin.

Rozpis praktických závěrečných zkoušek pro školní rok 2017/2018

Harmonogram ústních závěrečných zkoušek pro školní rok 2017/2018


Aktualizováno: 5. června 2018

Závěrečné zkoušky

Ve školním roce 2017/2018 se mění pravidla pro stanovení témat písemné zkoušky.

Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).

V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně:

 • U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
 • U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.

Výběr žáka ze tří témat se tímto ruší. V důsledku toho odpadá tisk tří témat pro každého žáka, což škole přinese úsporu materiálu na vytištění a kopírování zadání.


Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška má 3 části (písemnou, praktickou a ústní), podmínky konání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

 

Základní informace

 • Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.
 • Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.
 • Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).
 • V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně:
  • U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
  • U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.
  • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.
 • Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.
 • Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.

 

Termíny závěrečných zkoušek - červen 2018, školní rok 2017 / 2018

V souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. (§5, odstavec 1) v platném znění byly stanoveny termíny závěrečných zkoušek následovně:

Obor

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

Elektrikář

1. června 2018 od 8:00 hod.

5. června 2018 od 7:00 hod.

13. června 2018 od 8:00 hod.

Truhlář

1. června 2018 od 8:00 hod.

4. až 6. června 2018 od 7:00 hod.

15. června 2018 od 8:00 hod.

Kadeřník

1. června 2018 od 8:00 hod.

4. až 5. června 2018 od 7:00 hod.

14. června 2018 od 8:00 hod.

Prodavač

1. června 2018 od 8:00 hod.

4. až 5. června 2018 od 7:00 hod.

13. června 2018 od 8:00 hod.

Strojní mechanik

1. června 2018 od 8:00 hod.

4. až 6 června 2018 od 7:00 hod.

18. a 19. června 2018

 od 8:00 hod.

Mechanik opravář motorových vozidel

1. června 2018 od 8,00 hod

4. června 2018 od 7,00 hod

21. června 2018 od 8,00 hod

Zemědělec - farmář

1. června 2018 od 8,00 hod

4. až 8. června 2018 od 7,00 hod

21. června 2018 od 8,00 hod

Opravář zemědělských strojů

4. června 2018 od 8,00 hod

5. až 8. června 2018 od 7,00 hod

20. června 2018 od 8,00 hod

 

Klasifikace, náhradní termíny

Závěrečné zkoušky mohou konat jen žáci, kteří úspěšně ukončili 3. ročník. Další termíny pro konání závěrečných zkoušek jsou září a prosinec následujícího školního roku. Konkrétní termíny zveřejní ředitel školy před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci se ke konání zkoušky (písemná, ústní zkouška) dostaví ve vhodném společenském oděvu. Společensky oblečený student je určitě příjemným signálem pro zkoušejícího, oblečením student vyjadřuje, že zkouška je pro něj významná událost.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Do celkového hodnocení závěrečné zkoušky se započítává klasifikace všech zkoušek závěrečné zkoušky následovně:

 • prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže celkový průměr klasifikace žáka u závěrečné zkoušky není vyšší než 1,5,
 • prospěl(a), jestliže žák nemá ze žádné zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný,
 • neprospěl(a), jestliže žák má z některé zkoušky závěrečné zkoušky stupeň prospěchu 5 – nedostatečný.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

 

Jednotné zadání závěrečných zkoušek

Snaha o sjednocení obsahu a průběhu závěrečné zkoušky pro obory vzdělání ukončené výučním listem vznikla spontánně u některých odborných škol již v roce 2005. Hlavním problémem, na který školy poukazovaly, byla velmi rozdílná úroveň náročnosti zkoušky. Obsah zkoušky si totiž dle platné legislativy stanovovala každá škola sama, dle vlastních potřeb a podmínek. To v určitých případech vedlo k jejímu přílišnému zjednodušování a některé školy tak dostatečně neověřovaly všechny kompetence významné pro výkon dané profese.

Novela Školského zákona (561/2004 Sb.) zavedla povinnost konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

Aktuální informace naleznete na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání.

 
 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru